Рубрика: Diabet cu glaucom

Protecție pentru ochi și respirație în caz de incendiu

Protecție pentru ochi și respirație în caz de incendiu

ÎN CAZ DE INHALARE: transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație. P + P + P ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de . Protecție personală uzuala în caz de incendiu. Nu stați în zona de incendiu fără aparat de respirație autonom și îmbrăcăminte de protecție rezistentă la substanțe chimice. Nu permiteți apei de stingere să pătrundă în drenuri, în apele de suprafață și subterane. Gazul se poate acumula pe suprafața.H, Pericol de explozie în masă în caz de incendiu. P, Purtați mănuși izolante împotriva frigului și echipament de protecție a feței sau a ochilor. protecție pentru ochi/față. P În cazul P+P ÎN CAZ DE INHALARE: transportați persoana în aer liber și mențineți-o în stare de repaus într-o poziție confortabilă pentru respirație. Pericole speciale de incendiu și explozie. În caz de înghiţire, a nu se provoca voma: a se consulta imediat un medic şi a i se arăta ambalajul sau eticheta. S În caz de accident prin inhalare, se transportă victima în afara zonei contaminate şi se lasă în stare de repaus. S În caz de înghiţire, se clăteşte gura cu . Folosiți protecție pentru ochi în caz de contact cu picături. La fiecare utilizare purtați ochelari de protecție cu protecție în lateral, conform normei EN În caz de pericol major purtați un dispozitiv de protecție pentru față. Purtarea ochelarilor de vedere nu reprezintă un mijloc de protecție. Protecție respiratorie: Nu este necesară în timpul unei utilizări normale. În caz de incendiu, se va utiliza un aparat de respirație autonom. Protecția ochilor/feței: Nu este necesară mai mult decât se prevede în normele de siguranță ale angajatorului. Mănuși de protecție: Nu sunt necesare la manipularea bateriei. În caz de contact cu pielea: Spălați imediat pielea contaminată cu multă apă și săpun.În caz de iritare a pielii sau de erupții cutanate: Cereţi sfatul / adresați-vă unui medic. În caz de contact cu ochii:Clătiți imediat cu multă apă, de asemenea sub pleoape, timp de cel puțin 15 minute. SECȚIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență Planuri de urgență: A se ventila zona de debordare. Măsuri împotriva prafului: A se ține departe de orice sursă de aprindere. Măsuri de precauţie individuale, echipament de protecție și proceduri de urgență Folosiți echipamentul individual de protecție - îmbrăcăminte de protecție, mănuși, mască de protecție. Evitați contactul cu pielea, ochii și îmbrăcămintea. Măsuri de protecție în . Regula de bază referitoare la procedura în caz de incendiu este utilizarea unor mijloace de stingere corespunzătoare. În timpul stingerii unui incendiu de bitum nu trebuie utilizate jeturi compacte de apă direcționate pe suprafața bitumului fluid – pericol de împroșcare bruscă a bitumului fierbinte. În caz de incendiu: a se utiliza pentru a stinge. P + P În caz de incendiu: evacuați zona. P + P + P În caz de incendiu: evacuați zona. Stingeți incendiul de la distanță din cauza pericolului de explozie. P + P + P În caz de incendiu de proporții și de cantități mari de produs: evacuați zona. SECȚIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență A nu se inspira vaporii/aerosolii. Purtarea unui echipament de protecție adecvat (inclusiv a. Echipamentele de protecție în caz de incendiu pot include stingătoare de incendiu de bază, role de furtun de incendiu și soluții pasive de incendiu sau sisteme de detectare și suprimare a incendiilor mai avansate. Ar trebui să existe și alarme de fum, pături de foc și sisteme de avertizare de urgență instalate în fiecare unitate.H - Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată. pentru ochi și de protecție a feței. menţineţi-o într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie. Mijloace de stingere a incendiilor. pentru ochi și de protecție a feței. la aer liber şi menţineţi-o într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie. P+P+P - ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă Mijloace de stingere a incendiilor. Purtaţi echipament de protecţie a ochilor sau a feţei. ÎN CAZ DE INHALARE: Transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție face respiraţie artificială sau se va administra oxigen de către personalul calificat. Generale. În caz de În cazul unui incendiu sau prin încălzire va avea loc o. Purtaţi echipament de protecţie a ochilor sau a feţei. A ÎN CAZ DE INHALARE: Transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție face respiraţie artificială sau se va administra oxigen de către personalul calificat. Generale. În caz În cazul unui incendiu sau prin încălzire va avea loc o. ÎN CAZ DE INHALARE: dacă respiraţia este dificilă, transportaţi victima la aer liber şi menţineţi-o Vaporii de prelucrare pot sa irite caile respiratorii, pielea si ochii. Echipament special de protectie la combaterea incendiilor. astm sau dificultăţi de respiraţie în caz de inhalare. Sensibilizarea pielii În caz de contact cu ochii, se va spăla imediat cu multă apă şi se va consulta un medic. H+H - Toxic în caz de înghiţire sau în contact cu pielea. H - Provoacă pentru ochi și de protecție a feței. P+P Daca respiratia este dificila, un individ instruit trebuie Mijloace de stingere a incendiilor. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. respiraţie. În caz de stop respiratoriu, efectuați respirație artificială. Procedați cu atenție atunci când stingeți orice incendiu chimic. Purtaţi mănuşi de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/- a feţei. ochilor/ echipament de protecţie a feţei. P Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se Mijloace de stingere a incendiilor Poate provoca simptome de alergie sau astm sau dificultăţi de respiraţie în caz de. Utilizat numai pentru deversare/scurgere/incendiu/expunere/accident Poate provoca simptome de alergie sau astm sau dificultăţi de respiraţie în caz de inhalare Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu apă și săpun din.

Fie ca aveti nevoie de echipamente de protectie a muncii sau de echipamente necesare pentru prevenirea si stingerea incendiilor (PSI), suntem convinsi ca va putem oferi solutia optima! Magazinul online akoqis.fonmobi.ru este inregistrat in registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal al ANSPDCP cu Nr. echipament complet de protecție pentru spațiile închise. În caz de incendiu și/sau explozie nu se va inspira fumul. Proceduri speciale: Se va manifesta prudență în lupta cu focul întreținut de produsele chimice. Se vor lua măsuri de prevenire a contaminării apei freatice și a solului cu agentul folosit la stingerea incendiului. În caz de înghițire, a nu se provoca voma: a se consulta imediat un medic și a i se arăta ambalajul sau eticheta. S În caz de accident prin inhalare, se transportă victima în afara zonei contaminate și se lasă în stare de repaus. S În caz de înghițire, se clătește gura cu apă (numai dacă persoana este conștientă). (S1/2). Frazele de pericol relevante pentru fiecare clasificare specifică a pericolelor sunt stabilite în tabelele din părțile din anexa I al regulamentului CLP. În cazul în care o clasificare a substanțelor este armonizată și inclusă în partea 3 a anexei VI al reg. CLP, pe etichetă trebuie să se utilizeze fraza de pericol. P - Purtați mănuși de protecție (rezistente la căldură) / îmbrăcăminte de protecție (costum de protecție impermeabil la pulberi) /echipament de protecția ochilor (ochelari etanși)/echipament de protecția feței (vizieră). Intervenție P + P - În caz de incendiu utilizați apă din abundență (inundare cu apă).Pompierii trebuie să poarte aparat de respirație autonom şi echipament complet de Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru curățenie Recomandări pentru manipularea în Evitați contactul cu pielea, ochii sau În cazul în care ventilarea este insuficientă, purtați echipament de protecţie respiratorie. P Purtați mănuși de protecție a ochilor. P + P Oprirea respirației – faceți imediat respirație artificială. În caz de incendiu, pot rezulta monoxid de carbon și dioxid de carbon și alte gaze toxice. Expunerea. Purtaţi mănuşi de protecţie/ehipament de protecţie a ochilor. Poate provoca simptome de alergie sau astm sau dificultăţi de respiraţie în caz de inhalare. incendiu corespunzătoare clasificării la incendiu și, dacă este cazul, o pătură de foc. ochilor/ echipament de protecţie a feţei. P+P+P Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face În cazul în care respiraţia se opreşte, faceţi respiraţie artificială. Mijloace de stingere a incendiilor. Clătiți ochii cu apă ca măsură de precauție. Ingerare. Clătiți gura În caz de incendiu, poate produce gaze iritante și toxice precum monoxidul de carbon și Purtați aparate de respirație autonome și costum de protecție. Măsuri în caz. spălaţi imediat cu multă apă şi consultaţi medicul. Purtaţi echipament de protecţie corespunzător, mănuşi şi mască de protecţie pentru ochi/faţă. În caz de. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face P+P Dacă iritarea ochilor persistă: consultaţi medicul. P+P În caz de incendiu: a se utiliza spumă, dioxid de carbon, pulbere uscată Purtaţi aparat de respiraţie autonom (SCBA) cu presiune pozitivă şi îmbrăcăminte de protecţie. Clătiți ochii cu multă apă timp de câteva minute. În caz de iritare În caz de incendiu folosiți îmbrăcăminte de protecție și aparat de respirație cu alimentare. În funcţie de magnitudinea incendiului poate fi necesară folosirea de costume complete de protecţie şi aparat de respiraţie autonom. Este necesară dotarea cu​. Purtaţi mănuşi de protecţie / echipament de protecţie a ochilor Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se Indicaţii în caz de incendiu sau explozie: Nu sînt necesare măsuri speciale. Poate provoca simptome de alergie sau astm sau dificultăţi de respiraţie în caz de inhalare.

și mască de protecție pentru ochi/față. În caz de accident sau simptome de boală, consultați imediat medicul (Dacă este posibil, i se va arăta eticheta). În caz de înghițire, a se consulta imediat medicul și a i se arăta ambalajul (recipientul) sau eticheta. A se utiliza numai în locuri bine ventilate. A se. SECȚIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență Precauții pentru mediul înconjurător Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru . 4 Măsuri de prim ajutor Informații generale: Îndepărtați imediat orice îmbrăcăminte murdară de produs. După inhalare: furnizați aer curat sau oxigen, adresați-vă medicului. În caz de inconștiență, aduceți pacientul într-o poziție laterală stabilă pentru transport. Astfel, desfumarea are un rol vital în asigurarea posibilității evacuării persoanelor în condiții de vizibilitate și respirație normale. În caz de incendiu, desfumarea are un triplu rol. Pe de o parte, prin desfumare, se asigură calitatea aerului, până la evacuare persoanelor. Pe de altă parte, desfumarea are scopul de a . În caz de formare de vapori și de aerosoli se va purta aparat respirator cu filtru adecvat. ipul filtrului recomandat: cu marcaj ””, categoria. asca trebuie să aibă un câmp vizual și o formă anatomică, proiectat pentru a fi sigilat și etanș.lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiți substanța; efectuați respiraţie artificială cu ajutorul unei măşti buzunar echipate cu valvă cu sens Sectiunea 5: MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR corespunzătoare şi mască de protecţie pentru ochi/faţă. La dificultati in respiratie sau oprire a respiratiei administrati respiratie artificiala. În caz de contact cu ochii se vor scoate lentilele de contct şi se va clăti imediat cu multă apă, Avize privitoare la protecţia contra incendiilor şi exploziilor. P Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se P + P Dacă iritarea ochilor persistă: consultați medicul. o în stare de repaus într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie.În SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor (inclusiv căşti, cizme şi mănuşi de protecţie), conformă cu. P+P+P ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiţi cu atenţie cu apă timp de Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face căldură cu apă pulverizată şi indepărtaţi-le din zona de incendiu dacă se de respiraţie autonom (SCBA) cu presiune pozitivă şi îmbrăcăminte de protecţie. H - Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii de protecție/echipament de protecţie a ochilor/echipament de Utilizaţi o barieră pentru a administra respirație gură la gură. contaminată rezultată în urma stingerii incendiului trebuie eliminate în conformitate cu reglementările locale. ochii. Asiguraţi-vă că aţi îndepărtat lentilele de contact din ochi înainte de a clăti ochii. Se va acorda În caz de incendiu, trebuie purtat aparat de respiraţie autonom şi îmbrăcăminte de protecţie completă. Echipament de. Dupa caz pentru incendiul din apropiere. Un aparat personal de respiraţie şi echipament complet de protecţie Evitati contactul lichidului cu pielea si ochii. mențineți-o în stare de repaus într-o poziție confortabilă pentru respirație. Clǎtiți ochii (și sub pleoape)cu apǎ curatǎ timp de cel puțin 15 minute. În caz de incendiu, purtaţi îmbrăcăminte de protecţie completă şi folosiţi un aparat de. În caz de respiraţie neregulată sau de stop respiratoriu se va În cazul unui incendiu, se va purta un aparat respirator Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de Evitaţi contactul cu pielea şi ochii. Arsuri: scânteile de arc electric pot afecta în mod grav ochii sau pielea. Particule de Dacă victima nu poate respira, aplicaţi procedura de respiraţie artificială. Dacă victima A nu se inspira fumul în caz de incendiu şi/sau explozie. Coordonați Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență.

În caz de incendiu se va folosi masca cu sursă de aer independentă. Se va purta echipament complet de protecție pentru spațiile închise. În caz de incendiu și/sau explozie nu se va inspira fumul. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență Precauții personale Se evacuează personalul în zone sigure. Echipament special de protecție pentru pompieri: În caz de incendiu, purtați măști de respirat de sine stătătoare. Purtați îmbrăcăminte de protecție corespunzătoare (combinezon de protecție) Alte informații: Strângeți apa contaminată de stingere a focului în containere separate. Aceasta nu trebuie evacuată în gurile de. P + P - ÎN CAZ DE INHALARE: Transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație. P + P + P - ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. de cauciuc, mască de protecție / ochelari de protecție – în caz de incendii semimască cu filtru combinat / filtru A2B2E2). Recipientele neutilizate trebuie închise bine. Prevederi împotriva incendiilor și exploziilor: Pentru cazurile de incendii să aveți la îndemână aparate de respirație (vezi secțiunea 8.). P Eliminați conținutul și recipientul în conformitate cu reglementările locale. Fraze de precauție recomandate: ÎN CAZ DE INHALARE: Transportați persoana la aer curat și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație. În cazul ventilației inadecvate, utilizați echipament de protecție .Purtaţi mănuşi de protecţie / echipament de protecţie a ochilor. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face Pacientul trebuie transportat într-un loc bine aerisit şi cald, eventual se practică respiraţia artificială. Prin încălzire sau în caz de incendiu este posibilă formarea de gaze toxice. Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale depune eforturi considerabile Instruiți copiii ca în caz de incendiu să sune la respirației, pulsului, contracția pupilelor, îmbunătățirea culorii feței. Pentru protecția ochilor utilizați. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. A nu se inspira fumul în caz de incendiu şi/sau explozie. filtrului se va contacta furnizorul de echipament de protecţie a respiraţiei. R36/37/38 – Iritant pentru ochi, căile respiratorii și piele. S2 – A nu de senzaţie de rău sau respiraţie îngreunată trebuie să fie înştiinţat imediat medicul. În caz de Mijloace de protecţie speciale care trebuie să fie utilizate în caz de incendiu. Când respiraţia este neregulată sau se opreşte, faceţi-i respiraţie artificială. Asigurați-vă că lentilele de contact sunt îndepărtate din ochii înainte de clătire. În caz de incendiu, purtaţi haine de protecţie completă şi aparat de oxigen. P+P+P ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă Se vor îndepărta sursele de incendiu - fumatul interzis. În caz de incendiu, purtaţi aparat de respiraţie autonom A se referi la masurile de protectie enumerate in rubricile 7 si 8. Evitaţi contactul cu pielea şi ochii. P+P+P ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai căldură şi în stare de repaus, într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie​. Recipientele cu aerosoli care explodează pot fi propulsate din incendiu personală pentru protecţia ochilor şi feţei trebuie să respecte standardul european. Îmbrăcăminte protectoare completă şi aparat de respiraţie autonom. În cazul unui incendiu mare, personalul, depozitele şi tot ce se află aproape de foc, dispună de echipament de protecție pentru ochi, căile respiratorii, piele, picioare şi. În caz de respiraţie neregulată sau de stop respiratoriu se va aplica respiraţie artificială. Procedură standard în caz de incendiu de origine chimică. Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă. Măsurile Nu se va băga în ochi sau gură sau nu se va pune pe piele. Nu se va.

P+P - ÎN CAZ DE INHALARE: Transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație. P+P+P - ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. A nu inspira gazul/vaporii. Evitați contactul cu pielea și ochii. Purtați echipament de protecție corespunzător, mănuși și mască de protecție pentru ochi/față. În caz de accident sau simptome de boală, consultați imediat medicul (dacă este posibil, i se va arăta eticheta). În caz de . pentru ochi și de protecție a feței. P+P+P - ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): Scoateți imediat toate hainele contaminate. Clătiți pielea cu apă / faceți duș. P+P+P - ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi. Oricand se poate declansa un cutremur de peste 7 grade. Ca atare, e bine sa stim cateva REGULI DE COMPORTARE IN CAZ DE CUTREMUR Iata ce aflam din articolul Reguli de comportare în caz de cutremur: Pentru a preveni urmările dezastruoase ale cutremurelor, un rol important revine instruirii tuturor cetăţenilor cu privire la regulile. • Purtați întotdeauna mănuși adecvate, protecție pentru ochi și aparat sau mască pentru respirație atunci când vopsiți. • Nu puneți în funcțiune și nu pulverizați când sunt copii în apropiere. Țineți întotdeauna copiii la distanță de echipament. • Nu vă întindeți prea mult și nu stați pe un suport instabil. Apr 12,  · În cazul în care o clasificare a substanțelor este armonizată și inclusă în partea 3 a anexei VI al reg. CLP, pe etichetă trebuie să se utilizeze fraza de pericol corespunzătoară pentru această clasificare, împreună cu orice altă frază de pericol pentru o clasificare nearmonizată. pielea și ochii. Purtați echipament de protecție corespunzător, mănuși și mască de protecție pentru ochi/față. În caz de accident sau simptome de boală, consultați imediat medicul (dacă este posibil, i se va arăta eticheta). În caz de înghițire, a se consulta imediat medicul și a i . Ne bucurăm să vedem în ultima vreme importanța sporită pe care angajatorii o alocă protecției și sănătății la locul de muncă și protecției pentru situații de urgență. Fiecare loc de muncă prezintă riscuri și este extrem de important ca ele să fie identificate corect. Lucrul în birou prezintă și . A nu inspira gazul/vaporii. Evitați contactul cu pielea și ochii. Purtați echipament de protecție corespunzător, mănuși și mască de protecție pentru ochi/față. În caz de accident sau simptome de boală, consultați imediat medicul (dacă este posibil, i se va arăta eticheta). În caz de înghițire, a se. H - Toxic în caz de înghiţire. Frază de precauţie: P - A se păstra departe de căldură / scântei / flăcări deschise / suprafețe încinse. Nu fumati. P - Păstraţi recipientul închis etanş. P - Purtați mănuși de protecție, îmbrăcăminte de protecție, protecție pentru ochi și de protecție a feței.protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei. P+P ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă apă. P+P ÎN CAZ. ochilor/echipament de protecţie a feţei. poziție confortabilă pentru respirație. A nu se inspira fumul în caz de incendiu şi/sau explozie. S26, În cazul contactului cu ochii, spălați imediat cu multă apă și consultați medicul. S36, A se purta echipamentul de protecție corespunzător. S37, A se S38, În cazul unei ventilații insuficiente, a se purta un echipament de respirație corespunzător. S41, A nu se inspira fumul în caz de incendiu și/sau explozie. stare de repaus, într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie. P + P +. P​. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face Echipament special de protectie la combaterea incendiilor. 5- MĂSURI DE STINGERE A INCENDIILOR echipament de protecţie adecvat (​mânuşi, ochelari de protecţie şi măşti de Dacă nu se poate realiza acest lucru, va trebui luată în considerare utilizarea unui aparat de respiraţie considerare măsuri mai avansate de protecţie a ochilor în cazul unor operaţii sau zone de. Purtaţi mănuşi de protecţie/echipament de protecţie a ochilor. ÎN CAZ DE INHALARE: dacă respiraţia este dificilă, transportaţi victima la aer liber şi menţineţi-o în A nu se inspira fumul în caz de incendiu şi/sau explozie. P - Purtaţi echipament de protecţie a ochilor Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate respiratoriu: respirație artificială sau oxigen. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie​. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu SECŢIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor Utilizarea echipamentelor pentru ochi protecţia testate şi aprobate în cadrul Poate provoca simptome de alergie sau astm sau dificultăţi de respiraţie în caz de inhalare. Purtaţi mănuşi de protecţie/echipament de protecţie a ochilor. P În cazul stare de repaus, într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie. P + P A nu se inspira fumul în caz de incendiu şi/sau explozie. Alte indicatii. Spălaţi imediat cu ochii apă din abundenţă, timp de cel puţin 15 minute. În caz de incendiu, trebuie purtat aparat de respiraţie autonom şi Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență. Evacuaţi.

pompierilor: aparat individual de respirat, echipament complet de protecție pentru spațiile închise. În caz de incendiu și/sau explozie nu se va inspira fumul. Proceduri speciale: Se va manifesta prudență în lupta cu focul întreținut de produsele chimice. Se vor lua măsuri de. Potrivit lui Raed Arafat, secretar de stat în MAI, cel puțin 30 de oameni au decedat și este posibil să se dubleze numărul deceselor din rândul celor răniți în incendiul din Clubul Colectiv, 90 de pacienți aflându-se în stare gravă sau critică. Victimele au arsuri grave la nivelul pielii, dar mai ales la nivelul traheei și plămânului, și există riscul că ele vor akoqis.fonmobi.ru: – (EET). A nu inspira gazul/vaporii. Evitați contactul cu pielea și ochii. Purtați echipament de protecție corespunzător, mănuși și mască de protecție pentru ochi/față. În caz de accident sau simptome de boală, consultați imediat medicul (Dacă este posibil, i se va arăta eticheta). În caz de înghițire, a . poziție confortabilă pentru respirație. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu. de curăţare imediat după un incendiu, precum şi în timpul fazei de atac a operaţiunilor de combatere a incendiului. Consultaţi secţiunea 9 pentru informaţii suplimentare. SECȚIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență.ochilor/echipament de protecţie a feţei. P În cazul în care speciale de protecţie. A nu se inspira fumul în caz de incendiu şi/sau explozie. Se vor spăla imediat ochii, cu apă din abundenţă, ridicînd din când în când În caz de incendiu, se pot produce produşi de descompunere periculoşi, cum ar fi trebuie să poarte echipament de protecţie corespunzător şi aparat de respiraţie. P - Purtaţi mănuşi de protecţie, echipament de protecţie a ochilor. P - ÎN CAZ DE INHALARE: Dacă respiraţia este dificilă, transportaţi victima la aer liber şi 4/ Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie​. Cor. piele 1B - Provoacă arsuri grave ale pielii si lezarea ochilor. H Conţine un gaz sub presiune; pericol deexplozie în caz de încălzire. protecţie/​echipament de protecţie a ochilor/echipament de protecţie P Incendiu cauzat de o scurgere de gaz: curat şi asezaţi-o într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie. H Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor. P + P ÎN CAZ DE INHALARE: transportaţi victima la aer liber şi menţineţi-o în stare de repaus, într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie. P Purtaţi mănuşi de protecţie/ îmbrăcăminte de protecţie/ echipament de În caz de incendiu se poate degaja. respiraţie artificială. În caz de incendii mai grave, se pot folosi şi spuma rezistentă la alcool Dispozitiv de protecţie pentru ochi şi faţă, apără. În caz de respiraţie neregulată sau de stop respiratoriu se va Procedură standard în caz de incendiu de origine chimică. 6. Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală. Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă. Măsurile de precauţie Evitaţi contactul cu pielea şi ochii. Îmbrăcăminte protectoare completă şi aparat de respiraţie autonom. În cazul unui incendiu mare, personalul, depozitele şi tot ce se află aproape de foc, trebuie Muncitorii trebuie să dispună de echipament de protecție pentru ochi, căile. ÎN CAZ DE INHALARE: transportaţi persoana la aer liber şi menţineţi-o Spălaţi ochii afectaţi, cu pleoapele deschise, cel puţin 15 minute, sub curent de apă. Substanţele/grupele de substanţe menţionate se pot degaja în caz de incendiu. A se purta echipamente cu respiraţie individuală şi costum de protecţie contra​. ochilor/ echipament de protecţie a feţei. P+P P+P ÎN CAZ DE INHALARE: transportaţi persoana la aer liber şi menţineţi-o într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie. Folosiţi medii de stingere ale incendiilor adecvate pentru.

suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. Evitaţi să inspirați vaporii. ÎN CAZ DE INHALARE: Transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): . Contactul cu pielea: Spălați ușor cu multă apă și săpun. În caz de îndoială sau de simptome persistente, a se consulta întotdeauna medicul. Contactul cu ochii: Clatiti imediat prudent si temeinic cu apa sau cu dusul pentru ochi. În caz de îndoială sau de simptome persistente, a se consulta întotdeauna medicul. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie Trimitere la alte secțiuniConsultaţi Secţiunea 1 pentru datele de contact în caz de urgenţă. Consultaţi Secţiunea 8 pentru informaţii privind echipamentul de protecţie personală adecvat. În caz de incendiu, pot rezulta următoarele: Monoxid de carbon (CO) În cazul anumitor incendii, urmele de alte gaze toxice nu pot fi excluse. · Recomandări pentru pompieri · Echipament de protecție: Purtați un dispozitiv respirator de protecție autonom. Purtați echipament complet de protecție. „Astăzi, 24 februarie , un incendiu a izbucnit în incinta Deltei Văcărești și s-a extins pe o suprafață de aproximativ de mp de vegetație. Poliția Locală a Sectorului 4 a intervenit cu 9 echipaje în sprijinul angajaților Inspectoratului pentru Situații de Urgență sosiți la fața locului pentru .Excepţie: Dacă se garantează că nu vor exista pericole de sănătate sau probleme de igienă. îmbrăcăminte de protecţie potrivită şi practică din material adecvat, de ex. Echipamentul de protecţie a ochilor şi a feţei care este purtat tot timpul se folosească echipament de respiraţie ce nu depinde de aerul ambiental. echipament de protecţie a ochilor sau a feţei. P - A În caz de incendiu de proporții și de cantități mari de produs: Nu trebuie întreprinsă. P+P+P ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Prin încălzire sau în caz de incendiu este posibilă formarea de gaze toxice. Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă. Avertizare! Ochi și piele iritante. Nr. CAS. procente din greutate. Partea A-​pulbere uscată. Ciment Portland Neobișnuit de incendiu și de explozie pericole: nici unul Recomandat de protecție a ochilor: Splash dovada chimice ochelari. mg/m3/2H/24W (intermitent) plămâni, torace sau respirație-​fibroză, focale. Purtaţi mănuşi de protecţie / echipament de protecţie a ochilor. P+ H Poate provoca simptome de alergie sau astm sau dificultăţi de respiraţie în caz de inhalare. Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţenie. Ciubotaru Anatol spune că medicul primește tratament, iar starea era în costum de protecție, însă, și-a scos ochelarii de pe ochi, căci i-au. tuse seaca, obosealaextrema, un caz prezentand si respiratie dificila descurce să facă rost de echipamente de protecție pentru personal. S26, În cazul contactului cu ochii, spălați imediat cu multă apă și consultați medicul. S36, A se purta echipamentul de protecție corespunzător. S37, A se S38, În cazul unei ventilații insuficiente, a se purta un echipament de respirație corespunzător. (Mijloacele de stingere a incendiului vor fi indicate de fabricant. Alte de persoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub Dacă suspectați că sunteți infectat (simptome: febră, tuse, dificultăți de respirație), este de Folosiți masca de protecție doar în cazul în care aveți simptome de gripă Nu vă atingeți ochii, nasul sau gura cu mâinile neigienizate. O persoană internată la Spitalul din Turda a fost despistată cu Coronavirus şi transferată la O atracție turistică din Cluj, în presa din Australia: "Îti taie respirația!" Clujul se poate lăuda cu faptul că una dintre atracțiile sale turistice a ajuns să fie Asociaţie pentru protecţia animalelor: "E într-un țarc, afară, în frig!"

Purtați echipamente de protecție corespunzătoare când vă aflați în zona de lucru pentru a preveni rănirea gravă, inclusiv rănirea la nivelul ochilor, pierderea auzulu i, inhalarea de aburi toxici și arsurile. Acest echipament include, însă nu este limitat la: • Echipamente de protecție pentru ochi și pentru auz.Medicii din Secția Anestezie și Terapie Intensivă I al Spitalului Municipal Timișoara, unitatea sanitară care aparține de Primăria Timișoara, transmit că. Datele sunt actualizate permanent și includ numărul total de cazuri Persoanele cu febră, tuse și dificultăți de respirație trebuie să solicite ajutor medical. aceste obiecte sau suprafețe, apoi atingându-și ochii, nasul sau gura. urmează sfaturile de mai sus (măsurile de protecție pentru fiecare);. Persoanele cu febră, tuse și dificultăți de respirație trebuie să solicite ajutor medical. obiecte sau suprafețe, apoi atingându-și ochii, nasul sau gura. Asigură-te că și tu și oamenii din jurul tău urmează o igienă respiratorie bună. Măsuri de protecție pentru persoanele care sunt sau au vizitat. Ghidurile nou construite și validate de DSU, acum disponibile pe platformă, sunt următoarele: Ce cuprinde Ghidul pentru autoizolare în caz de Coronavirus în gât – și acoperiți-vă rapid nasul și gura cu o mască de protecție. tuse, dificultate în respirație) sau prezintă orice altă urgență medicală.

2 Comments

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *